For English, scroll down!

Nyereményjáték szabályzat – Csatlakozz a trükk tanulós Instagram kihívásunkhoz és nyerj egy kutyáknak és embereknek szóló Tickless termékekből álló csomagot! #TrickOrTickless Challenge

A jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a ProtectOne  Kft. (székhely: 1021. Budapest, Völgy utca 5/A., Cg.: 01-09-944010; adószáma: 22797933-2-41) által kezelt ProtectOne Instagram (https://www.instagram.com/tickless.official/) oldalon meghirdetett „#TrickOrTickless Challenge” nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték)  az alábbi feltételekkel. 

A Nyereményjáték kiírója és lebonyolítója a ProtectOne Kft (a TICKLESS termékek forgalmazója). 

A Nyereményjátékra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,  automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek  ismeri el az abban foglaltakat. 

A Nyereményjátékra történő részvételnek feltétele Instagram regisztráció léte, azaz az Instagram felhasználási és adatkezelési feltételeinek elfogadása. 

1. A Nyereményjátékon résztvevő személyek 

A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki  Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a  Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó). 

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

§ a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok  közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes  lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a ProtectOne Kft. nem értesíti a Pályázót. 

A Pályázó kijelenti, hogy a Nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatai  megfelelnek a valóságnak.

2. A nyereményjáték leírása 

A résztvevők, akik kitöltik a kérdőívet és megadják az email címüket a kérdőív végén, közülük kisorsolásra kerül 4 db nyertes. 

Feltöltés ideje: 2024.05.25. – 2024.06.21. minden héten új kihívásban lehet részt venni, egy kihívás szombattól-péntekig tart, eredményhirdetés minden következő pénteken

Eredményhirdetés: négy hétig minden pénteken (Június 05. , Június 12. , Június 19. , Június 26.)

A ProtectOne által közzétett véleménykutatás kitöltésével és email címe megadásával játékba kerül, és a nyereményjáték végén 1 darab nyertes kerül kisorsolásra. 

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik  személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a ProtectOne Kft.-velszemben bármilyen igényt  támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a ProtectOne Kft. által megkövetelt  intézkedést megtenni, és a ProtectOne Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni  hátrányt és költséget, ami a ProtectOne Kft.-nek a Pályázó bármely jogellenes magatartása  miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

3. A Nyereményjáték időtartama 

2024.05.25. napjának délelőttjétől – 2024.06.21. napjának éjfélig, minden héten új kihívásban lehet részt venni, egy kihívás szombattól-szombatig tart, eredményhirdetés minden következő pénteken

A Nyereményjátékban részt venni, a nyereményjáték első napjától (tehát a nyereményjáték  meghirdetését követően) a nyereményjáték utolsó napján éjfélig lehetséges. A  Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett kitöltések érvénytelenek. Minden héten új játék indul, a korábbiakban részt venni nem lehet!

A Nyereményjáték időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati  anyagok nem kerülnek elbírálásra. 

4. Jelentkezés a Nyereményjátékra, részvételi feltételek 

A Pályázók közül kizárólag azok vehetnek részt a játékban, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Nyereményjáték részvételi feltételei: 

§ a Nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő videó feltöltése, #-eg használata és az oldal megjelölése (https://www.instagram.com/tickless.official/);

§ Instagram profil megléte; 

§ egy Nyertes kerül kiválasztásra minden pénteken, 1 db nyereménycsomagot nyer. Összesen 4 nyertest fogunk kisorsolni.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a ProtectONe Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga  nem kerül elbírálásra. 

A nyereményjátékhoz történő csatlakozás a nyereményjáték teljes időtartama alatt  lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit. 

5. Nyeremény 

A ProtectOne Kft. egy ajándékcsomagot, melynek tartalma 1 darab TICKLESS® termék kisállatoknak és 1 darab TICKLESS® termék embereknek, 1 darab nyertesnek, aki a ProtectOne által kerül kiválasztásra minden következő pénteken. A nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a  jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult Pályázó. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt  jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes  képviselője járhat el. A nyeremény pénzre át nem váltható. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a ProtectOne Kft. és a Pályázó kötelesek együttműködni. 

A ProtectOne Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó  személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további  adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A ProtectOne Kft. nem vállalja a  nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel  kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 

A ProtectOne Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a  Nyereményjátékon nem oszt ki. 

6. A nyereményjáték elbírálása, a nyertes kiválasztása 

A ProtectOne Instagram oldalán közzétett kihívásban résztvevő játékosok közül a ProtectOne fogja kiválasztani a legügyesebb trükköt bemutató nyertest, minden héten egyet, összesen négyet.

Pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a ProtectOne Kft. tulajdonában marad. 

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a kiválasztás után a személyes adatai kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. 

7. Nyertes értesítése 

A nyertest az Instagramon keresztül, storyban/üzenetben értesítjük. 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név és e-mail cím, valamint a postázási cím megadása az email megküldését követő 5 napon belül. Ezen időpont elmulasztása a nyeremény átvételére való jogosultság megszűnését jelenti. 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Pályázók kötelesek együttműködni a ProtectOne Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve  igénybevétele érdekében. A nyeremény kézbesítése postai úton történik, amelyhez a  Pályázónak meg kell adnia a postázási címét, adatait. Amennyiben ennek nem tesznek eleget,  és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem  vehető igénybe, és a ProtectOne Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. A postázási költséget a ProtectOne Kft. vállalja. 

9. Adatkezelés 

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes  személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

A fentiekben megjelölt 2 jogszabály mellett a személyes adatok kezelése az adózás rendjéről  szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi  jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: 

– a Pályázók önkéntes hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1)  bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulás az info@tickless.com e-mail címre küldött  elektronikus levelében, a ProtectOne Kft. 1021. Budapest, Völgy utca 5/A postacímre küldött  levelében, valamint a ProtectOne Kft. bármikor visszavonható, valamint: 

– az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben  az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése  ellen az info@tickless.com e-mail címre küldött levelében, a ProtectOne Kft. 1021. Budapest,  Völgy utca 5/A. postacímre küldött levelében, valamint a ProtectOne Kft.  

A nyertes személyes adatainak címzettjei: 

a) a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint c) a Társaság adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a nyeremények elküldését követő 10 munkanap. 

A Pályázók a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes  adataik a ProtectOne Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a ProtectOne Kft.  – a nyeremények postázása céljából – kezelje az alábbiak szerint: 

§ a nyertes név és lakcím (vagy ha eltérő, postázási cím) adatait a székhelyén a számviteli  kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; 

§ a nyertes nevét az elbírálást követő 30 napig a ProtectOne Facebook oldalak kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegyék; 

A ProtectOne Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről  és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a ProtectOne Kft.  – https://tickless.com/hu/ weboldalon közzétett – Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

10. Felelősség 

A pályázatok hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a ProtectOne Kft. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk  levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az  adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a  ProtectOne Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség,  és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat  terheli. 

A ProtectOne Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért 6 hónap garanciát  vállal, a nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit  nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében e határidőben érvényesítheti. 

A ProtectOne Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a  Nyereményjátékban való részvétel során, a Facebook esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz  kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Nyereményjátékban történő  részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, az elbírálással, a  nyereményekkel, a nyertessel kapcsolatos, a ProtectOne Kft.-vel vagy bármely harmadik  személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

A ProtectOne Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt  a Nyereményjáték, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból  időszakosan nem érhető el. A ProtectOne Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például  az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)  összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik  személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a ProtectOne Kft.-vel szemben bármilyen igényt  támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a ProtectOne Kft. által megkövetelt  intézkedést megtenni, és a ProtectOne Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni  hátrányt és költséget, ami a ProtectOne Kft.-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt  vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb 

A ProtectOne Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 5 napig elérhető. Budapest, 2024.05.21. 

ProtectOne Global Kft. 

képv.: Kiss Dániel, ügyvezető igazgató


Contest Rules – Join the #TrickOrTickless Challenge: Show Off Your Dog’s Best Tricks and Win a Package of Tickless Products for Dogs and Humans!

The present Contest Rules (hereinafter referred to as the “Rules”) apply to the “#TrickOrTickless Challenge” contest (hereinafter referred to as the “Contest”) announced on the ProtectOne Instagram page (https://www.instagram.com/tickless.official/) managed by ProtectOne Kft. (registered office: 1021 Budapest, Völgy utca 5/A., company registration number: 01-09-944010; tax number: 22797933-2-41), under the following conditions.

The organizer and promoter of the Contest is ProtectOne Kft. (the distributor of TICKLESS products).

By participating in the Contest, the applicant automatically accepts the provisions of these Rules without any further legal action and acknowledges them as binding.

Participation in the Contest requires an Instagram registration, i.e., acceptance of Instagram’s terms of use and privacy policy.

  1. Participants in the Contest

Any natural person over the age of 18 who has a residence or domicile in Hungary, complies fully with all the conditions set out in these Rules, and is not subject to any exclusion criteria from the Contest (hereinafter referred to as the “Participant”) may participate in the Contest.

The following persons are NOT eligible to participate in the Contest:

Anyone who, in any way, endangers the fair conduct of the Contest or withdraws the data processing consents detailed in these Rules during the Contest period or before the evaluation will be excluded. ProtectOne Kft. will not notify the Participant about the exclusion.

The Participant declares that the data provided during the application for the Contest are true.

  1. Description of the Contest

Participants who complete the questionnaire and provide their email addresses at the end of the questionnaire will be eligible for a drawing, where 4 winners will be selected.

Submission period: 2024.05.25. – 2024.06.21. Every week there will be a new challenge from Saturday to Saturday, with results announced the following Friday.

Result announcement: every Friday for four weeks (June 5, June 12, June 19, June 26)

By completing the opinion survey published by ProtectOne and providing their email address, participants will be entered into the contest, and one winner will be drawn at the end of the contest.

If a third party or any authority or court makes any claim or initiates proceedings against ProtectOne Kft. due to the Participant’s conduct or in connection with it, the Participant is obliged to take all measures required by ProtectOne Kft. and compensate ProtectOne Kft. for any damage, financial loss, and costs incurred due to the Participant’s illegal conduct or in connection with it.

  1. Duration of the Contest

The Contest will run from the morning of 2024.05.25. to midnight on 2024.06.22. Every week there will be a new challenge from Saturday to Saturday, with results announced the following Friday.

Participation in the Contest is possible from the first day of the Contest (i.e., after the announcement of the Contest) until midnight on the last day of the Contest. Entries submitted before the start or after the end of the Contest period will be invalid. A new game starts every week; previous entries cannot participate.

Applications received before or after the Contest period will not be evaluated.

  1. Application for the Contest, Conditions of Participation

Only those Participants who fully meet the participation conditions specified in these Rules can participate in the game.

Conditions of participation in the Contest:

Applications that do not meet the participation conditions cannot be accepted by ProtectOne Kft., and the Participant’s application will not be evaluated.

Participation in the Contest is possible throughout the entire duration of the Contest, and the timing of the application does not affect the Participant’s chances of winning.

  1. Prize

ProtectOne Kft. will award a gift package containing 1 TICKLESS® product for pets and 1 TICKLESS® product for humans to one winner selected by ProtectOne every Friday. The winner selected based on these Rules is entitled to the prize.

If the winner has limited legal capacity, the substantial administration of the prize and its acceptance can only be done with their legal representative. If the winner is legally incapacitated, only their legal representative can act on their behalf. The prize cannot be exchanged for cash.

The Participant and ProtectOne Kft. must cooperate to fulfill the tax obligations related to the prize.

ProtectOne Kft. undertakes to pay any personal income tax and other direct taxes or contributions directly applicable to the prize. ProtectOne Kft. does not undertake to pay other costs related to the acceptance (e.g., travel costs), use, or otherwise associated with the prize.

Beyond the prizes listed here, ProtectOne Kft. will not distribute any further prizes in the Contest.

  1. Evaluation of the Contest, Selection of the Winner

ProtectOne will select the winner who demonstrates the best trick among the participants in the challenge posted on the ProtectOne Instagram page, one each week, for a total of four.

There will be no alternate winners. If the winner is not entitled to the prize or does not accept the prize within the specified time or at an agreed time, the prize will remain the property of ProtectOne Kft.

A winner who withdraws their consent to the processing of personal data after selection will lose their right to the prize. This withdrawal can only be made in writing.

  1. Notification of the Winner

The winner will be notified via Instagram story/message.

To claim the prize, the accurate name, email address, and postal address must be provided within 5 days of the notification email. Failure to do so results in the forfeiture of the right to the prize.

  1. Delivery and Receipt of Prizes

Participants must cooperate with ProtectOne Kft. to receive or use the prizes. The prize will be delivered by post, for which the Participant must provide their postal address and details. If they fail to do so and the prize receipt fails, the prize cannot be received or used, and ProtectOne Kft. is not liable. The postal costs will be covered by ProtectOne Kft.

  1. Data Management

These Rules also qualify as unique data management information.

The main laws governing the handling of personal data are the GDPR (EU) 2016/679 and the Hungarian Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information.

In addition to the above laws, personal data handling is based on the Hungarian Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation, the Hungarian Act C of 2000 on Accounting, and the Hungarian Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax.

The legal basis for data processing:

Recipients of the winner’s personal data: a) the company’s customer service staff, b) the company’s financial, accounting, and tax staff, and c) the company’s data processors.

Personal data will be stored for 10 working days after the prizes are sent.

By participating in the Contest, Participants consent to their personal data being entered into the ProtectOne Kft. contest database and processed by ProtectOne Kft. for the purpose of sending the prizes, as follows:

ProtectOne Kft.’s data management practices, data management rights of Participants, and other data management terms not regulated in these Rules are governed by ProtectOne Kft.’s Privacy Policy available at https://tickless.com/hu/.

  1. Liability

ProtectOne Kft. does not take responsibility for incomplete applications, notifications, or delivery delays. Participants bear all consequences of providing incorrect data or their mailbox being unable to receive emails. ProtectOne Kft. usually cannot verify the accuracy of data provided during or after the Contest application. All related legal and financial consequences solely burden the Participants.

ProtectOne Kft. offers a 6-month warranty for quality defects or malfunctions of the prizes. The winner can enforce their claims regarding defects or malfunctions within this period under the related warranty and guarantee.

ProtectOne Kft. excludes all liability for any compensation or indemnification claims related to participation in the Contest, for delays during the Contest due to Facebook’s possible errors, deficiencies, or malfunctions, or any costs, damages, or losses arising from or connected to them. By participating in the Contest, the Participant expressly waives the right to enforce any claims against ProtectOne Kft. or any third party related to the conduct of the Contest, evaluation, prizes, or winners.

11. Miscellaneous

ProtectOne Kft. reserves the right to amend these Rules. The Rules will be available during the Contest period and for 5 days following the evaluation. Budapest, 2024.05.21.

ProtectOne Global Kft.

represented by: Daniel Kiss, Founder and CEO