Nyereményjáték szabályzat – Töltsd ki a legújabb kérdőívünket és nyerj egy ECO ajándékcsomagot, melynek tartalma 1 darab TICKLESS®ECOPet, TICKLESS®ECOKid és 1 darab TICKLESS®ECO termék! 

A jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a ProtectOne  Kft. (székhely: 1021. Budapest, Völgy utca 5/A., Cg.: 01-09-944010; adószáma: 22797933-2-41) által kezelt ProtectOne Facebook (https://www.facebook.com/protectoneLtd) oldalon meghirdetett „Töltsd ki a legújabb kérdőívünket és nyerj egy ECO ajándékcsomagot!” nyereményjátékra (a továbbiakban: Nyereményjáték)  az alábbi feltételekkel. 

A Nyereményjáték kiírója és lebonyolítója a ProtectOne Kft (a TICKLESS termékek forgalmazója). 

A Nyereményjátékra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,  automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek  ismeri el az abban foglaltakat. 

A Nyereményjátékra történő részvételnek feltétele Facebook regisztráció léte, azaz az Facebook felhasználási és adatkezelési feltételeinek elfogadása. 

1. A Nyereményjátékon résztvevő személyek 

A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki  Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt  valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a  Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó). 

A Nyereményjátékon NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

§ a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok  közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes  lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a ProtectOne Kft. nem értesíti a Pályázót. 

A Pályázó kijelenti, hogy a Nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatai  megfelelnek a valóságnak.

2. A nyereményjáték leírása 

A résztvevők, akik kitöltik a kérdőívet és megadják az email címüket a kérdőív végén, közülük kisorsolásra kerül 1 db nyertes. 

Feltöltés ideje: 2022.12.07. – 2020.12.12. éjfélig tart

Eredményhirdetés: 2022.12.13. délután

A ProtectOne által közzétett véleménykutatás kitöltésével és email címe megadásával játékba kerül, és a nyereményjáték végén 1 darab nyertes kerül kisorsolásra. 

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik  személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a ProtectOne Kft.-velszemben bármilyen igényt  támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a ProtectOne Kft. által megkövetelt  intézkedést megtenni, és a ProtectOne Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni  hátrányt és költséget, ami a ProtectOne Kft.-nek a Pályázó bármely jogellenes magatartása  miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

3. A Nyereményjáték időtartama 

2022.12.07. napjának 12:00 órájától – 2022.12.12. napjának éjfélig. 

A Nyereményjátékban részt venni, a nyereményjáték első napjától (tehát a nyereményjáték  meghirdetését követően) a nyereményjáték utolsó napján éjfélig lehetséges. A  Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett kitöltések érvénytelenek. 

A Nyereményjáték időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati  anyagok nem kerülnek elbírálásra. 

4. Jelentkezés a Nyereményjátékra, részvételi feltételek 

A Pályázók közül kizárólag azok vehetnek részt a játékban, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 

A Nyereményjáték részvételi feltételei: 

§ a Nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő kérdőív kitöltése a ProtectOne (https://www.facebook.com/protectoneLtd) Facebook oldalon;

§ Facebook profil megléte; 

§ egy Nyertes kerül kiválasztásra, 1 db nyereménycsomagot nyer. 

A Nyereményjátékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a ProtectONe Kft.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga  nem kerül elbírálásra. 

A nyereményjátékhoz történő csatlakozás a nyereményjáték teljes időtartama alatt  lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit. 

5. Nyeremény 

A ProtectOne Kft. egy ECO ajándékcsomagot, melynek tartalma 1 darab TICKLESS®ECOPet, TICKLESS®ECOKid és 1 darab TICKLESS®ECO terméket ad, 1 darab nyertesnek, aki random.org sorsoló applikációval kerül kisorsolásra. A nyertes a kiválasztás eredményeképpen, a  jelen Szabályzatban foglaltak alapján a nyereményre jogosult Pályázó. 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt  jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes  képviselője járhat el. A nyeremény pénzre át nem váltható. 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a ProtectOne Kft. és a Pályázó kötelesek együttműködni. 

A ProtectOne Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó  személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további  adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A ProtectOne Kft. nem vállalja a  nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel  kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 

A ProtectOne Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a  Nyereményjátékon nem oszt ki. 

6. A nyereményjáték elbírálása, a nyertes kiválasztása 

A ProtectOne oldalán közzétett kérdőívet kitöltő, email címét megadó játékosok közül az random.org sorsoló alkalmazással (applikációval) kerül kisorsolásra a nyertes, összesen egy. (A nyertes kiválasztása  véletlenszerű módon történik egy erre alkalmas applikáció algoritmusa alapján.)

Pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a ProtectOne Kft. tulajdonában marad. 

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a kiválasztás után a személyes adatai kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. 

7. Nyertes értesítése 

A nyertest a Facebookon keresztül, kommentben, illetve emailben értesítjük. 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név és e-mail cím, valamint a postázási cím megadása az email megküldését követő 5 napon belül. Ezen időpont elmulasztása a nyeremény átvételére való jogosultság megszűnését jelenti. 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Pályázók kötelesek együttműködni a ProtectOne Kft.-vel a nyeremények átvétele, illetve  igénybevétele érdekében. A nyeremény kézbesítése postai úton történik, amelyhez a  Pályázónak meg kell adnia a postázási címét, adatait. Amennyiben ennek nem tesznek eleget,  és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem  vehető igénybe, és a ProtectOne Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli. A postázási költséget a ProtectOne Kft. vállalja. 

9. Adatkezelés 

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes  személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

A fentiekben megjelölt 2 jogszabály mellett a személyes adatok kezelése az adózás rendjéről  szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi  jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: 

– a Pályázók önkéntes hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1)  bekezdés a) pontja rendelkezik. A hozzájárulás az info@tickless.com e-mail címre küldött  elektronikus levelében, a ProtectOne Kft. 1021. Budapest, Völgy utca 5/A postacímre küldött  levelében, valamint a ProtectOne Kft. bármikor visszavonható, valamint: 

– az adatkezelő jogos érdeke, mely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul. Ebben  az esetben az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése  ellen az info@tickless.com e-mail címre küldött levelében, a ProtectOne Kft. 1021. Budapest,  Völgy utca 5/A. postacímre küldött levelében, valamint a ProtectOne Kft.  

A nyertes személyes adatainak címzettjei: 

a) a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint c) a Társaság adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama a nyeremények elküldését követő 10 munkanap. 

A Pályázók a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes  adataik a ProtectOne Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a ProtectOne Kft.  – a nyeremények postázása céljából – kezelje az alábbiak szerint: 

§ a nyertes név és lakcím (vagy ha eltérő, postázási cím) adatait a székhelyén a számviteli  kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; 

§ a nyertes nevét az elbírálást követő 30 napig a ProtectOne Facebook oldalak kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegyék; 

A ProtectOne Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről  és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a ProtectOne Kft.  – https://tickless.com/hu/ weboldalon közzétett – Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

10. Felelősség 

A pályázatok hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a ProtectOne Kft. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk  levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az  adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a  ProtectOne Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség,  és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat  terheli. 

A ProtectOne Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért 6 hónap garanciát  vállal, a nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit  nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében e határidőben érvényesítheti. 

A ProtectOne Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a  Nyereményjátékban való részvétel során, a Facebook esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz  kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Nyereményjátékban történő  részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, az elbírálással, a  nyereményekkel, a nyertessel kapcsolatos, a ProtectOne Kft.-vel vagy bármely harmadik  személlyel szembeni igényérvényesítésről. 

A ProtectOne Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt  a Nyereményjáték, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból  időszakosan nem érhető el. A ProtectOne Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például  az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)  összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik  személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a ProtectOne Kft.-vel szemben bármilyen igényt  támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a ProtectOne Kft. által megkövetelt  intézkedést megtenni, és a ProtectOne Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni  hátrányt és költséget, ami a ProtectOne Kft.-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt  vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb 

A ProtectOne Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 5 napig elérhető. Budapest, 2021.06.22. 

ProtectOne Kft. 

képv.: Kiss Dániel, ügyvezető igazgató